Regulamin


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.perfekcyjna.pl zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwana dalej Ustawą)


Usługodawcą jest firma B. P. TRADE Sp. z o. o., właściciel marki Perfekcyjna.pl, dostępny pod adresem:
ul. Bistrica 2, Ruse 7002, Bułgaria, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Bułgarii, wpisany pod numerem NIP: 117683174, VAT: BG117683174 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Perfekcyjna.pl można uzyskać:
- pod numerami telefonów Infolinii: 511 676 327
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@perfekcyjna.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Perfekcyjna.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.perfekcyjna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklep Internetowy Perfekcyjna.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego Perfekcyjna.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, sklepu internetowego, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego Perfekcyjna.pl, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie sklepu internetowego Perfekcyjna.pl na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego Perfekcyjna.pl.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
4. Przedmiotem sprzedaży sklepu internetowego Perfekcyjna.pl jest odzież oraz pościel z nadrukami graficznymi do których prawa autorskie i majątkowe posiada Usługodawca.

§ 2 Składanie zamówień

1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż indywidualne ustawienia komputera mogą powodować nieznaczne różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
2. Kupując jeden z produktów w sklepie Perfekcyjna.pl, Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkt wymaga określonej dbałości, aby zachować satysfakcjonującą jakość i stan wyjściowy produktu. Do każdego produktu dołączana jest instrukcja prania oraz prasowania produktu. Zaleca się stosowanie do zaleceń instrukcji w celu zachowania satysfakcjonującej jakości produktu.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.perfekcyjna.pl.
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Zamówienie jest skuteczne, gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
6. Składając zamówienie, Zamawiający zamawia i potwierdza warunek zapłaty za zamówienie w celu jego realizacji.
7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Perfekcyjna.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Utworzenia konta automatycznie dodaje Kupującego do Klubu Rabatowego Perfekcyjna.pl, co uznaje się za zgodę Kupującego na otrzymywanie informacji o nowych produktach, rabatach i promocjach.
11. Zakupów w sklepie internetowym Perfekcyjna.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym Perfekcyjna.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
12. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
13. Zamówienia w sklepie internetowym Perfekcyjna.pl można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.perfekcyjna.pl.
14. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 13., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Potwierdzam zakup”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.
15. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.
16. Umowę sprzedaży na odległość między Sprzedawcą a Klientem uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości na jego adres e-mail i / lub SMS-a wysłanego na jego telefon po powiadomieniu przez Sprzedawcę, że jest on gotowy do wysłania Towaru z zamówienia.
17. Umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą składa się z niniejszym Regulaminem oraz żądanych i dostarczonych informacji przez Kupującego w sklepie Perfekcyjna.pl.
18. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
19. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
20. Własność Towarów zostanie przeniesiona wraz z ich przekazaniem Kupującemu po dokonaniu przez niego płatności. Dostawa Towarów zostanie potwierdzona podpisem Kupującego dokumentu przewozowego dostarczonego przez kuriera.
21. Wszystkie produkty, w tym te objęte promocją / zniżkami, są sprzedawane i dostarczane do wyczerpania ilości, nawet jeśli nie jest to wyraźnie określone na stronie internetowej www.perfekcyjna.pl.
22. Składając zamówienie, Klient umożliwia Sprzedającemu skontaktowanie się z nim w każdy możliwy sposób, gdy jest to konieczne w związku ze złożonym zamówieniem lub zawartą Umową.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówionego produktu oraz czas dostarczenia go.
4. Orientacyjny czas przygotowania i dostarczenia zamówionego produktu wynosi 4-6 dni roboczych.
5. W przypadku opóźnienia dostawy z winy kuriera, Usługodawca składa reklamację w imieniu Zamawiającego.
6. Zamawiający jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określanymi podczas składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od cennika firmy kurierskiej.
7. Usługodawca wysyła przygotowany Towar najszybciej jak to jest możliwe, Klient nie ma możliwości wskazania określonej daty, na którą ma zostać doręczone Zamówienie. Data, z jaką dostarczony zostanie Zamówienie, wynika z podanego na stronie Produktu czasu realizacji oraz z czasu dostarczenia przesyłki ustalonego przez wybranego przez Klienta przewoźnika.
8. JEŻELI KUPUJACY NIE ODBIERZE TOWARU PŁATNEGO PRZY ODBIORZE ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTAMI PRZESYŁKI, KTÓRE PONIOSŁ SPRZEDAJĄCY ( przeważnie jest to kwota 30 zł – kurier w dwie strony ). W przypadku nieuregulowania powyższej kwoty kupujący trafi na listę dłużników w BIG InfoMonitor. Powodem takich działań jest nie wywiązanie się z umowy kupna i sprzedaży.
9. KUPUJĄCY za nieodebranie przesyłki pobraniowej (a co za tym idzie za nie wywiązanie się z umowy kupna/sprzedaży), będzie obciążony KARĄ UMOWNĄ zgodnie z art 483.1 (Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)) w kwocie 100 zł.

§ 4 Ceny i płatnośc

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej www.perfekcyjna.pl, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
2. Na każdy sprzedany towar Usługodawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę).
3. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty za zamówiony towar:
●Kartą płatniczą VISA, MasterCard lub Maestro – za pomocą systemu płatniczego „Paysera”, bez dodatkowych opłat dla klienta;
●Przelew bankowy – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego, jak poniżej:
Nazwa banku: Bank Getin
Adres banku: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Polska
Kod SWIFT: GBGCPLPK
Odbiorca: Paysera LT
Konto odbiorcy (IBAN): PL60156000132404802140000002
Tytuł przelewu : EVP3210005224740
WAŻNE:
1. Płatność musi być zrealizowana w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zakupu. W przeciwnym wypadku, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
2. Ww. sposób zapłaty jest nieaktualny dla klientów Getin Banku.

●Płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi przy odbiorze przesyłki, z dodatkową opłatą w wysokości 2% od wartości zamówienia lub min. 4,50 zł netto.

§ 5 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 6 Komentarze

1. Klienci korzystający ze sklepu Perfekcyjna.pl mają prawo do pozostawiania na stronach sklepu komentarzy dotyczących produktów znajdujących się w asortymencie.
2. Sprzedający ma prawo weryfikacji i odrzucenia komentarzy pozostawionych w sklepie pod kątem ich zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia publicznego.

§ 7 Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn informując o tym Usługodawcę w dogodny dla siebie sposób w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu (podstawa prawna: art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.).
2. W tym przypadku, produkt musi być w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania (nie może być noszony, prany lub prasowany) ani zniekształcony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy na dowolnie wybranych trwałym nośniku informacji. Rekomendowanym sposobem zgłoszenia chęci zwrotu produktu jest wysłanie na adres mailowy sklep@perfekcyjna.pl formularza lub informacji o decyzji odstąpienia od umowy. Wzór formularza do pobrania pod linkiem:
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz zwrotu/wymiany)
4. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy Usługodawca potwierdzi przyjęcie takiej informacji tą samą drogą, którą została ona przekazana.
5. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, na własny koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności za rzeczy po odebrania towaru zwróconego oraz po weryfikacji stanu towaru ze strony Sprzedającego.
8. Koszt wymiany lub zwrotu towaru zostanie przez nas poniesiony, w przypadku gdy towar będzie :
●wadliwy lub
● niewłaściwego rozmiaru, lub
● nastąpi odstąpienie od umowy sprzedaży( zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 r.poz.827).
W pozostałych przypadkach, produkt jest zwracany kupującemu, który ponosi wszystkie koszty wysyłki.
9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwrot lub wymianę towaru odbywa się poprzez zamawiania kuriera ze strony Sprzedającego pod adres Klienta.
11. W przypadku zadeklarowanej przez Klienta chęci wymiany produktu na inny, wymiana ta realizowana będzie niezwłocznie po otrzymaniu produktu podlegającego wymianie. Odesłanie produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy w ciągu 6 dni roboczych.
12. Produkty w promocji (od - 40%) oraz z outletu nie podlegają zwrotowi. W takim przypadku jest możliwa tylko wymiana towaru.

§ 8 Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub wady prawnej, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od Umowy lub wymianie produktu na wolny od wad.
3. Zaleca się jednak podanie przez Klienta w opisie reklamacji [pobierz FORMULARZ REKLAMACJI poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:
3.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
3.2 żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
3.3 danych kontaktowych składającego reklamację.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej efektywnego otrzymania.
5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
7. Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt z powrotem do Sprzedającego.
8. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.
9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest firma B. P. Trade Sp. z o. o., właściciel marki Perfekcyjna.pl.
2. W celu realizacji umowy sprzedaży sklep internetowy Perfekcyjna.pl gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. W celu lepszego świadczenia usług gromadzimy i analizujemy na użytek wewnętrzny dane o płci oraz datę urodzenia. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umowy sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.
3. Wymienione powyżej dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w celu realizacji umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi uprawnienia do odstąpienia od umowy, zgłoszenia reklamacji, prawa do rękojmi, czyli przez okres 5 lat. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje konto, uprzednio jednak zapytamy Cię w wiadomości email, czy nadal chcesz zachować swoje dane w naszym systemie.
4. Twój adres email będziemy przetwarzać do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera.
5. W każdym czasie masz możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić wysyłkę wiadomości e-mail w ramach newslettera (np. wspierają nas w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc., w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z naszej grupy kapitałowej.
7. W ramach Twojego KONTA OSOBISTEGO masz możliwość szybkiego przeprowadzenia
- anonimizacji danych
- usunięcia konta
- edycji (zmiany, poprawy) pozostawionych danych osobowych
- ograniczenie przetwarzanych danych osobowych
- eksportu danych pozostawionych w naszym sklepie

§ 10 Odpowiedzialność

1. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego Perfekcyjna.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego Perfekcyjna.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze sklepu internetowego Perfekcyjna.pl.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomoście-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego Perfekcyjna.pl, w tym przez filtry antyspamowe.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie w wyniku działania siły wyższej lub niezależnej od Sprzedawcy.
5. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona maksymalnie do wartości zamówionych i opłaconych przez Klient Towarów.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin ma siły działania obowiązkowego dla wszystkich użytkowników sklepu internetowego Perfekcyjna.pl.
2. Każde korzystanie z tego sklepu oznacza, że Klient:
(a) dokładnie przeczytał Warunki użytkowania i
(b) zgodził się je bezwarunkowo przestrzegać.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Data opublikowania regulaminu 25.11.2019 r.

ZNIŻKI I PROMOCJE

Dołącz do Klubu Zniżkowego perfekcyjna.pl i bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

KONTAKT

Back to top